Třebsínská zvonička
HOME O festivalu I. ročník II. ročník III. ročník Třebsín

Festival  country, folk a bluegrassové muziky

 

s r d e č n ě     v á s    z v e m e    n a

VI . r o č n í k    c o u n t r y f e s t i va l u

                                          Třebsínská Zvonička

p o ř á d a j í  t r amp s k á  o s a d a C l u b Ú d o l í T i c h a , E XC L U S I V E P RODU C T I ONs . r . o . ,

 v e   s p o l u p r á c i  s  o b e c n ím  ú ř a d em  K r ň a n y

 1 6 . 7. 2 0 1 1  o d  1 4 h o d i n

v y s t o u p í  k a p e l y :

P o n t i a c

Ta x m e n i

No v á  S e k c e

M u s t a n g o v é

Tř e b s í n  b a n d

Pa v l í n a  J í š o v á

E d a W i l d  j r . b a n d

J i t k a V r b o v á a S t a n d a C h m e l í k

S v é  u m ě n í  p ř e d v e d e  Ta n e č n í  s k u p i n a  P ř e k l e p - M i s t r Č R

d o p l ň k o v ý p r o g r a m :

j í z d y n a k o n í ch

            p r o j í ž ď k y  n a  m o t o c y k l e ch Ha r l e y - Da v i d s o n              

     p r o h l í d k a  m o t o c y k l ů  Ha r l e y - Davidson

v ý s t a v a  h u d e b n í c h  n á s t r o j ů  z n . P r u c h a ,

d ě t s k ý k o u t e k , s o u t ě ž e o c e n y , s t á n k o v ý p r o d e j ,

p r o  k a ž d é  d í t ě  o v o c e  a d á r e k ,  k a d e ř n i ck ý  s a l o n

 v  c e n ě v s t u p e n k y

 

. . . a  t o  v š e  j e n  z a  8 0 , - K č ,  d ě t i  d o  1 2 0 c m  a  Z T P  z d a r m a

   Z á r o v ě ň  s  f e s t i va l e m  o s l a v í m e  9 5 0  l e t  v ý r o č í  o b c e  K r ň a n y          

         a  r e k o n s t r u k c i Z v o n i č k y

Pa r n t e ř i  a  s p o n z o ř i   a k c e :

                                                                                   

 www.zpmvcr.cz www.pruchabanjos.cz www.harley-davidson-praha.cz  www.exclusiveproduction.cz , www.vasesit.cz ,
 www.krnany.cz ,  www.trebsin.cz/old/unovotnych ,www.countryradio.cz , www.opravaplastu.cz , www.jkplus.cz
 www.bydlenivsade.cz , www.zednici.cz , www.podlaharstvi.biz , www.stapler.cz 


 

Plakát ve formátu:jpg

 

 
 
  HOME
  O festivalu
  I. ročník festivalu
  Program
  II. ročník festivalu
  Program
  III. ročník festivalu
  Program
  IV. ročník festivalu
  Program
  V.ročník festivalu
  Program
  Fotogalerie
  Old stránky
  Kontakty
  Třebsín
 
 
 

 

 

 
 

 

NAVRCHOLU.cz

Copyright © 2008-9 trebsin.cz . Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 23. 06. 2011, 09:31:53 +0200